Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

§ 1 Aanbod en contract

De bestelling van de klant is een bindend aanbod. We kunnen dit aanbod binnen twee weken accepteren door een orderbevestiging te sturen of binnen deze periode om de bestelde goederen te verzenden.

§ 2 Ingediende documenten

Alle documenten die aan de besteller worden verstrekt in verband met het plaatsen van de bestelling, zoals berekeningen, tekeningen, etc., behouden ons het eigendom en auteursrecht voor. Deze documenten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden, tenzij we de besteller onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Voor zover we het aanbod van de besteller niet binnen de periode van § 1 aanvaarden, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

§ 3 Prijzen en betaling
 1. Onze prijzen zijn inclusief btw (en verpakkingskosten). Verzendkosten zijn (niet) inbegrepen in onze prijzen.
 2. Betaling van de aankoopprijs dient uitsluitend te geschieden op de rekening vermeld op de factuur. De aftrek van contantkorting is alleen toegestaan met een schriftelijke speciale overeenkomst.
 3. Tenzij anders overeengekomen, moet de aankoopprijs vooraf worden betaald. Standaardrente van 5% boven de respectieve basisrente p. een. berekend. De bewering van een hogere standaardschade blijft voorbehouden.
§ 4 Compensatie- en retentierechten

De besteller heeft alleen recht op verrekening als zijn claims wettelijk zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De klant heeft ook het recht om onze vorderingen te compenseren als hij claims voor gebreken of tegenclaims uit hetzelfde koopcontract claimt. De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

*) Let op de gebruikersinformatie op de voorpagina en de opmerkingen in bijlage 1! Bij gebruik van de algemene voorwaarden bij verkoop op afstand moeten aanvullende voorschriften (bijv. Herroepingsrecht en retourrecht) in acht worden genomen.

§ 5 Aflevertijd
 1. Voor zover geen uitdrukkelijk bindende leverdatum is overeengekomen, zijn onze leverdatum of levertijden slechts niet-bindende informatie.
 2. Het begin van de door ons opgegeven levertijd vereist de tijdige en juiste nakoming van de verplichtingen van de klant. De uitzondering op het niet-vervulde contract blijft voorbehouden.
 3. Als de klant in gebreke blijft met aanvaarding of verwijtbaar andere verplichtingen tot samenwerking schendt, hebben we het recht om schadevergoeding te eisen voor de resulterende schade, inclusief eventuele extra kosten. Verdere claims zijn voorbehouden. De besteller behoudt zich het recht voor om te bewijzen dat schade van het vereiste bedrag helemaal niet of althans aanzienlijk lager is opgetreden. Het risico van onopzettelijk verlies of onbedoelde verslechtering van het gekochte artikel wordt overgedragen aan de klant op het moment dat hij in gebreke blijft van aanvaarding of debiteur.
 4. Verdere wettelijke claims en rechten van de klant als gevolg van een vertraagde levering blijven onaangetast.
§ 6 Eigendomsvoorbehoud
 1. Wij behouden ons de eigendom van de geleverde goederen tot volledige betaling van alle claims uit het leveringscontract.
 2. De koper is verplicht, zolang het eigendom niet aan hem is overgedragen, zorgvuldig om te gaan met de gekochte goederen. In het bijzonder is hij verplicht om deze op eigen kosten afdoende te verzekeren tegen diefstal, brand en waterschade als nieuwe waarde (Opmerking: alleen toegestaan voor de verkoop van hoogwaardige goederen). Als onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, moet de klant deze op eigen kosten op tijd uitvoeren. Zolang het eigendom nog niet is overgedragen, moet de koper ons onmiddellijk in tekstvorm op de hoogte stellen als het geleverde artikel in beslag wordt genomen of wordt onderworpen aan andere interventies door derden. Voor zover de derde niet in staat is om ons de juridische en buitengerechtelijke kosten van een claim in overeenstemming met § 771 ZPO te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor de door ons geleden schade.
 3. De verwerking en hermodellering van het gekochte artikel door de klant wordt altijd namens en namens ons genoemd. In dit geval gaat het recht van verwachting van de koper op het gekochte artikel door met het vernieuwde artikel. Als het gekochte artikel wordt verwerkt met andere artikelen die niet van ons zijn, verwerven we de mede-eigendom van het nieuwe artikel in verhouding tot de objectieve waarde van ons gekochte artikel ten opzichte van de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking. Hetzelfde geldt voor het geval van mengen. Als het mengen op een zodanige manier plaatsvindt dat het item van de klant als het hoofditem moet worden beschouwd, wordt aangenomen dat de koper ons proportionele mede-eigendom toekent en de resulterende enige eigendom of mede-eigendom voor ons. Om onze vorderingen tegen de koper veilig te stellen, wijst de koper ons ook die vorderingen toe die hem toekomen van een derde als gevolg van de combinatie van de gereserveerde goederen met een eigendom; We accepteren deze opdracht al.
§ 7 Garantie en kennisgeving van defecten
 1. Voor zover de informatie in onze brochures, advertenties en andere aanbiedingsdocumenten niet uitdrukkelijk door ons is aangemerkt als bindend, zijn de illustraties of tekeningen die hierin zijn opgenomen slechts bij benadering,
 2. De garantieperiode is 2 jaar, berekend op basis van de risico-overdracht (Opmerking: een vermindering tot één jaar in algemene voorwaarden voor gebruikte goederen. Voor bouwmaterialen – indien geïnstalleerd – is de garantieperiode 5 jaar, als de bouwmaterialen nodig zijn is een vermindering van de algemene voorwaarden tot 1 jaar mogelijk). Deze periode is ook van toepassing op vorderingen tot vergoeding van gevolgschade, voor zover geen vorderingen uit onrechtmatige daad worden gemaakt.
§ 8 Miscellaneous
 1. Dit contract en de volledige rechtsbetrekkingen van de partijen zijn onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-verkoopverdrag (CISG).
 2. Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract niet effectief zijn of worden of een leemte bevatten, blijven de overige bepalingen onaangetast.

Algemene leverings-, betalings- en verkoopvoorwaarden (Bedrijven)

§ 1 Strekking
 1. Deze verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van § 310 (1) BGB. Tegenstrijdig of afwijkend van onze algemene voorwaarden van de klant, accepteren we alleen als we uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan met de geldigheid.
 2. Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de klant, voor zover dit juridische transacties van gerelateerde aard zijn.
§ 2 Aanbod en contract

Als een bestelling moet worden beschouwd als een aanbieding volgens § 145 BGB, kunnen we deze binnen twee weken accepteren.

§ 3 Ingediende documenten

Helemaal in verband met het plaatsen van een bestelling heeft de klant documenten achtergelaten, zoals. Bijvoorbeeld, berekeningen, tekeningen, etc., behouden wij ons eigendom en auteursrechten. Deze documenten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden, tenzij we de besteller onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Voor zover we het aanbod van de klant niet binnen de periode van § 2 aanvaarden, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

§ 4 Prijzen en betaling
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze prijzen af fabriek exclusief verzendkosten en exclusief btw in elk geldig bedrag. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht.
 2. Betaling van de aankoopprijs dient uitsluitend te geschieden op het account op de ommezijde. De aftrek van contantkorting is alleen toegestaan met een schriftelijke speciale overeenkomst.
 3. Tenzij anders overeengekomen, moet het aankoopbedrag binnen 10 dagen na levering worden betaald. Standaardrente van 8% boven de respectieve basisrente p.a. berekend. De bewering van een hogere standaardschade blijft voorbehouden.
§ 5 Retentierecht

De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

§ 6 Aflevertijd
 1. Het begin van de door ons opgegeven levertijd vereist de tijdige en juiste nakoming van de verplichtingen van de klant. De uitzondering op het niet-vervulde contract blijft voorbehouden.
 2. Als de klant in gebreke blijft met aanvaarding of verwijtbaar andere verplichtingen tot samenwerking schendt, hebben we het recht om een vergoeding te vorderen voor de in dit verband geleden schade, inclusief eventuele extra kosten. Verdere claims zijn voorbehouden. Als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, gaat het risico van onopzettelijk verlies of accidentele verslechtering van het gekochte artikel over op de koper op het moment dat de koper in gebreke blijft met aanvaarding of betaling.
§ 7 Risico-overdracht bij verzending

Als de goederen op verzoek van de koper naar de koper worden verzonden, gaat het risico van onopzettelijk verlies of accidentele verslechtering van de goederen over op de koper bij verzending naar de koper, uiterlijk bij het verlaten van de fabriek/het magazijn. Dit geldt ongeacht of de verzending van goederen vanaf de plaats van uitvoering of wie de vrachtkosten draagt.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud
 1. Wij behouden ons de eigendom van de geleverde goederen tot volledige betaling van alle claims uit het leveringscontract. Dit geldt ook voor alle toekomstige leveringen, zelfs als we daar niet altijd uitdrukkelijk naar verwijzen. We hebben het recht om de goederen terug te nemen als de klant zich in strijd met het contract gedraagt.
 2. De koper is verplicht, zolang het eigendom niet aan hem is overgedragen, zorgvuldig om te gaan met de gekochte goederen. In het bijzonder is hij verplicht deze op eigen kosten te verzekeren tegen diefstal, brand en waterschade die voldoende is voor de vervangingswaarde. Als onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, moet de klant deze op eigen kosten op tijd uitvoeren. Zolang het eigendom niet is overgedragen, moet de koper ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als het geleverde object in beslag wordt genomen of wordt onderworpen aan andere interventies door derden. Voor zover de derde niet in staat is om ons de juridische en buitengerechtelijke kosten van een claim in overeenstemming met § 771 ZPO te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor de door ons geleden schade.
 3. De eigendom van de geleverde goederen blijft voorbehouden voor de beveiliging van alle claims die we hebben van de huidige en toekomstige zakelijke relatie tot de afwikkeling van alle saldi tegen de koper en zijn gelieerde ondernemingen. Ons eigendom strekt zich uit tot het nieuwe ding dat voortvloeit uit de verwerking van de gereserveerde goederen. De besteller produceert het nieuwe ding voor ons onder uitsluiting van de eigen aankoop van onroerend goed en bewaart het voor ons. Hieruit heeft hij geen claims tegen ons. In het geval van een verwerking van onze gereserveerde goederen met goederen van andere leveranciers wiens eigendomsrechten ook op het nieuwe object blijven bestaan, verwerven we samen met deze leveranciers – exclusief een co-acquisitie van de koper – mede-eigendom van het nieuwe ding, waarbij ons mede-eigendom deelt de verhouding van de factuurwaarde van onze gereserveerde goederen de totale factuurwaarde van alle verwerkte voorwaardelijke goederen. De klant wijst ons hierbij zijn vorderingen op de verkoop van gereserveerde goederen uit onze huidige en toekomstige leveringen van goederen met alle bijkomende rechten ter grootte van ons eigendomsbelang toe als onderpand. In het geval van verwerking in het kader van een werkcontract, is de loonvordering ter hoogte van het evenredige bedrag van onze factuur voor de gelijktijdig verwerkte voorwaardelijke goederen al aan ons toegewezen. Zolang de koper naar behoren voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie, kan hij de goederen waarover wij beschikken in het kader van de normale bedrijfsvoering vervreemden en de aan ons toegewezen vorderingen zelf innen. In geval van wanbetaling of gerechtvaardigde twijfel over de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de koper, hebben wij het recht om de toegewezen vorderingen te innen en de gereserveerde goederen terug te nemen. Cheques/wissels zijn alleen geldig na inwisseling van de wissels door de klant. Op de overeenkomst van eigendomsrechten is uitsluitend het Duitse recht van toepassing.
§ 9 Garantie en kennisgeving van defecten evenals verhaal/verhaal van fabrikant
 1. Garantierechten van de koper veronderstellen dat de koper naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichting om te inspecteren en te klagen op grond van § 377 HGB.
 2. Claims voor gebreken vervallen 12 maanden na levering van de door ons aan onze klant geleverde goederen. Voor schadeclaims in geval van opzet en grove nalatigheid, alsmede letsel aan leven, lichaam en gezondheid, die zijn gebaseerd op een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim van de gebruiker, de wettelijke verjaringstermijn. (Opmerking: voor de verkoop van gebruikte goederen kan de garantieperiode met uitzondering van de in zin 2 genoemde schadeclaims volledig worden uitgesloten).
  Voor zover de wet langere termijnen vereist in overeenstemming met § 438 (1) nr. 2 BGB (gebouwen en onroerend goed voor gebouwen), § 445 b BGB (regresrecht) en § 634a lid 1 BGB (constructiefouten), deze termijnen zijn van toepassing. Voorafgaand aan het retourneren van de goederen moet onze vergunning worden aangevraagd.
 3. Als, ondanks alle zorgvuldigheid, de geleverde goederen een defect hebben dat al aanwezig was op het moment van risico-overdracht, zullen we de goederen repareren, onder voorbehoud van tijdige kennisgeving van defecten naar eigen goeddunken of de goederen vervangen. Het is altijd onze gelegenheid om binnen een redelijke termijn aanvullende prestaties te leveren. Claims voor regres blijven onverminderd door de bovenstaande regeling.
 4. Als de aanvullende uitvoering mislukt, kan de klant – onverminderd eventuele schadeclaims – het contract opzeggen of de vergoeding verlagen.
 5. Claims voor defecten bestaan niet met onbeduidende afwijking van de overeengekomen kwaliteit, met alleen onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid, met natuurlijke slijtage zoals in geval van schade na de overdracht van het risico als gevolg van een foutieve of nalatige behandeling, overmatig gebruik, ongeschikt apparatuur, defecte constructie, ongeschikte grond of vanwege speciale externe invloeden die niet vereist zijn onder het contract. Als de klant of een derde reparatiewerkzaamheden of wijzigingen onjuist uitvoert, kunnen hiervoor geen claims voor gebreken worden ingediend en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
§ 10 Diversen
 1. Dit contract en de volledige rechtsbetrekkingen van de partijen zijn onderworpen aan de wet van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het VN-verkoopverdrag (CISG).
 2. De plaats van uitvoering voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, is onze vestigingsplaats, tenzij in de orderbevestiging anders wordt vermeld.
Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

The European Commission provides a platform for out-of-court online dispute resolution (OS platform), available at http://ec.europa.eu/odr.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract op te zeggen.

De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (OutdoorOptics, Stephensonstraat 47, 2014 KC Haarlem, Nederland Tel .: +31 (0) 23 55 14 678, Email: info@outdooroptics.eu) informeren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief verzonden door mail, fax of e-mail) over uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet vereist is.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingsperiode.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de meest gunstige standaardlevering die we aanbieden), onmiddellijk en tegen de uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetalingskosten worden we in rekening gebracht. We kunnen weigeren u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract aan ons retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. U draagt de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de goederen. De kosten worden geschat op maximaal ongeveer € 20,00. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen die ermee omgaan te onderzoeken

Contract annuleren

Als je het contract wilt annuleren, stuur dan een e-mail naar info@outdooroptics.eu.

Opmerking over toebehoren

In Duitsland zijn beeldversterkers over het algemeen niet toegestaan voor de jacht. Uitzonderingen en de benodigde vergunningen zijn land specifiek geregeld. Afhankelijk van de federale staat zijn verschillende vereisten vereist. Informeer altijd bij uw lokale autoriteit.